ThiepXuan

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Quảng Nam yêu thương

ic541 eb-poster1

Liên kết web

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI VIÊN CHỨC

TTDT Điểm thi số Địa  chỉ điểm thi Tên điểm thi Phòng thi số SBD Holot Ten GT Ngs Ths Nam Quequan DVDKDT VitriDT DVDKDT_trg Ngach MonDT Cap Trinhdo Chuyennganh TrdoNN TrdoTH MienNN MienTin MonNN
1 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 1 01.0001 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 14 10 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
2 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 1 01.0002 Phạm Thị An Nữ 10 04 1987 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Châu V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
3 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 1 01.0006 Hồ Thị Vân  Anh Nữ 22 07 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh CĐ Kế toán Tin học   X Tiếng Anh
4 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 2 01.0026 Nguyễn Thị Ánh Nữ 25 09 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
5 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 2 01.0027 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15 09 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
6 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 2 01.0031 Võ Thị Ngọc Ánh Nữ 16 09 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Đại học Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
7 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 2 01.0034 Đỗ Thị  Ba Nữ 27 12 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
8 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 3 01.0059 Trần Thị Bông Nữ 20 03 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
9 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 5 01.0116 Đặng Thị Diễm Nữ 09 09 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
10 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 6 01.0121 Lê Thị Ngọc Diễm Nữ 01 04 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
11 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 6 01.0122 Lê Thị Thùy Diễm Nữ 30 08 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
12 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 6 01.0123 Lê Thị Thúy Diễm Nữ 12 01 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
13 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 6 01.0124 Nguyễn Thị Diễm Nữ 04 11 1984 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
14 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 6 01.0139 Nguyễn Thị Diệu Nữ 02 08 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B1 Anh THVP     Tiếng Anh
15 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 7 01.0147 Văn Thị  Diệu Nữ 02 01 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non A Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
16 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 8 01.0172 Dương Thị Duyên Nữ 22 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Đại học Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
17 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 8 01.0180 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 24 05 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Châu V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
18 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 9 01.0200 Nguyễn Thị Hoa Đào Nữ 02 05 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
19 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 9 01.0216  Cao Ngọc Gái Nữ 09 03 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
20 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 10 01.0217 Đặng Thị Cẩm Giang Nữ 24 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
21 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 11 01.0243 Trần Thị Nữ 14 10 1984 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
22 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 12 01.0283 Lê Như Hằng Nữ 20 06 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
23 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 13 01.0304 Nguyễn Thị Tường Hân Nữ 24 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
24 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 14 01.0321 Dương Thị Ánh  Hiền Nữ 10 06 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
25 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 15 01.0356 Đinh Thị Hoa Nữ 10 05 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
26 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 16 01.0378 Nguyễn Thị Thanh Hoạch Nữ 10 08 1987 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non A Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
27 1 152 Trần Dư, TP Tam Kỳ THPT Lê Quý Đôn, Tam Kỳ 16 01.0379 Trần Thị Thu Hoài Nữ 12 12 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
28 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 17 01.0398 Lương Thị Huệ Nữ 19 07 1994 Điện Bàn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
29 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 18 01.0412 Nguyễn Thị Huyền Nữ 25 12 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
30 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 18 01.0427 Dương Thị Thùy Hương Nữ 13 09 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non A Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
31 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 18 01.0430 Hồ Thị Xuân Hương Nữ 16 01 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thu V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
32 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 18 01.0432 Lê Thị Thanh  Hương Nữ 22 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
33 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 19 01.0450 Huỳnh Thị Hường Nữ 16 03 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
34 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 20 01.0471 Tào Thị  Lài Nữ 20 05 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
35 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 21 01.0495 Huỳnh Thị Lanh Nữ 13 07 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
36 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 23 01.0530 Nguyễn Thị Liên Nữ 06 09 1986 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
37 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 24 01.0554 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03 03 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
38 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 24 01.0557 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 20 09 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
39 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 25 01.0581 Phạm Thị  Lộc Nữ 13 10 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
40 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 25 01.0587 Nguyễn Thị Hồng  Lợi Nữ 05 06 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
41 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 25 01.0590 Trần Thị Luận Nữ 01 01 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
42 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 25 01.0599 Đinh Thị Ly Nữ 09 10 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
43 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 26 01.0602 Huỳnh Thị Ngọc Ly Nữ 31 08 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
44 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 26 01.0603 Kiều Thị Ánh Ly Nữ 06 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
45 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 26 01.0621 Đàm Thị Nữ 13 04 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
46 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 27 01.0633 Trần Thị Phương Mai Nữ 27 05 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
47 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 28 01.0662 Nguyễn Thị Y Na Nữ 04 07 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
48 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 29 01.0679 Lê Thị Nga Nữ 01 05 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
49 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 29 01.0693 Đỗ Thị Kim  Ngân Nữ 10 03 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
50 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 30 01.0699 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 31 10 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
51 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 30 01.0705 Võ Thị Hạnh Ngân Nữ 20 01 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
52 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 30 01.0711 Huỳnh Thị Bích  Ngọc Nữ 08 10 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
53 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 30 01.0715 Phạm Thị Như Ngọc Nữ 20 11 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Tân V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
54 2 KP.7, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ THCS Lê Hồng Phong, Tam Kỳ 30 01.0719 Phan Thị Ngọc Nữ 10 01 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thu V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
55 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 31 01.0724 Huỳnh Như  Nguyên Nữ 28 06 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
56 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 31 01.0727 Hứa Thị Hồng Nguyên Nữ 30 03 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
57 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 31 01.0730 Nguyễn Thị Thùy Nguyên Nữ 20 07 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
58 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 32 01.0750 Lê Thị Mỹ Nhi Nữ 27 05 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
59 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 32 01.0754 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 15 10 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
60 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 32 01.0766 Nguyễn Thị Nhung Nữ 03 03 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
61 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 32 01.0767 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12 06 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Đại học Sư phạm Mầm non B1 Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
62 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 33 01.0770 Phạm Thị Nhung Nữ 01 06 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
63 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 33 01.0772 Trần Thị  Nhung Nữ 21 07 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
64 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 33 01.0773 Trịnh Thị Nhung Nữ 17 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
65 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 33 01.0782 Bùi Thị Kim Oanh Nữ 20 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
66 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 33 01.0783 Đinh Thị Oanh Nữ 16 04 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
67 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 35 01.0827 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 15 01 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Châu V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dung     Tiếng Anh
68 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 35 01.0830 Phan Thị Minh Phương Nữ 09 11 1984 Kon Tum UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
69 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 35 01.0833 Trần Hoàng Phương Nữ 03 08 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
70 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 36 01.0842 Lê Thị Phượng Nữ 07 08 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
71 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 36 01.0852 Phạm Thị  Phượng Nữ 14 02 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
72 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 36 01.0859 Lê Thị Thu Quanh Nữ 08 10 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
73 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 37 01.0870 Trần Thị Quyên Nữ 05 06 1985 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
74 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 37 01.0885 Trần Thị  Sen Nữ 15 02 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
75 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 37 01.0886 Văn Thị Sen Nữ 26 06 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Tân V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
76 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 38 01.0895 Cao Thị Thu Sương Nữ 02 05 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
77 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 38 01.0900 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 19 06 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thu V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
78 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 38 01.0901 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 10 12 1991 Duy Xuyên, Quảng nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
79 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 38 01.0904 Trần Thị Thu Sương Nữ 02 12 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
80 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 38 01.0910 Hồ Thị Thanh Tâm Nữ 01 01 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hòa  V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
81 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 39 01.0914 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 15 06 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
82 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 39 01.0927 Dương Thị Tiện Nữ 19 08 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Đại học Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
83 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 40 01.0953 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 17 08 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
84 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 41 01.0976 Võ Thị Thanh Nữ 02 11 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non A Anh A Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
85 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 41 01.0980 Phan Thị Ngọc  Thạnh Nữ 14 06 1981 Tam Kỳ, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
86 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 42 01.0988 Lâm Thị Thảo Nữ 21 08 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
87 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 42 01.0992 Lê Thị Thu Thảo Nữ 28 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
88 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 42 01.1005 Nguyễn Thị Như  Thảo Nữ 20 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Nghĩa V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
89 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 43 01.1021 Nguyễn Thị Thắm Nữ 08 12 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Đại học Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
90 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 43 01.1026 Ngô Thị Thắng Nữ 16 11 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thu V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
91 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 44 01.1052 Lâm Thị Thiên Thu Nữ 12 12 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh A Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
92 3 05 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ 44 01.1053 Lê Thị  Thu Nữ 12 09 1985 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
93 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 45 01.1061 Đoàn Thị Thuận Nữ 27 10 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
94 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 45 01.1065 Võ Thị Ngọc  Thuận Nữ 25 08 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
95 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 45 01.1078 Huỳnh Thị Lệ Thủy Nữ 16 02 1982 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phú V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
96 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 46 01.1083 Lương Thị Thủy Nữ 16 07 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non C Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
97 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 46 01.1096 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 14 11 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
98 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 47 01.1110 Lê Thị Thanh  Thúy Nữ 16 10 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Thành V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
99 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 47 01.1121 Trần Thị Thúy Nữ 15 05 1984 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
100 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 48 01.1144 Nguyễn Thị Thu Thương Nữ 25 07 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
101 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 49 01.1168 Nguyễn Thị Trang Nữ 17 01 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Vinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
102 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 49 01.1175 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 19 10 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
103 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 50 01.1177 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 13 11 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trinh V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
104 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 50 01.1186 Trần Thị Trang Nữ 03 05 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Phước V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
105 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 50 01.1200 Đoàn Ngân Trâm Nữ 27 02 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh THVP     Tiếng Anh
106 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 51 01.1219 Đoàn Ngọc  Trinh Nữ 06 03 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 2 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
107 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 53 01.1267 Phạm Thị  Vân Nữ 08 10 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Tân V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non C Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
108 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 55 01.1302 Huỳnh Thị Tường Vy Nữ 18 12 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Số 1 Nam Phước V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
109 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 55 01.1304 Nguyễn Hồng Ái Vy Nữ 15 08 1995 Trà Bồng, Quảng Ngãi UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Trung V.07.02.06 X Mầm non Cao đẳng Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
110 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 55 01.1305 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 19 01 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Sơn V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh A Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
111 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 56 01.1327 Lê Thị Vĩnh  Yên Nữ 02 06 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Hải V.07.02.06 X Mầm non Trung cấp Sư phạm Mầm non B Anh A Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
112 4 KP Hương Trung, P.Hòa Hương, TP Tam Kỳ THCS Nguyễn Huệ, Tam Kỳ 56 01.1340 Phạm Thị Yến Nữ 20 05 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Mầm non MG Duy Tân V.07.02.06 X Mầm non Đại học Giáo dục Mầm non B Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
113 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 57 02.0001 Huỳnh Thị Tường An Nữ 06 09 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
114 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 58 02.0030 Đõ Thị Ngọc  Bích Nữ 19 01 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
115 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 59 02.0045 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 22 02 1997 Quế Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
116 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 59 02.0053 Lê Văn  Chinh Nam 24 04 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
117 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 59 02.0056 Đoàn Thị Thanh Chung Nữ 11 08 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
118 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 60 02.0080 Lê Thị Ngọc  Diệu Nữ 14 04 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
119 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 61 02.0098 Võ Quang Thùy Dung Nữ 01 08 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
120 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 61 02.0100 Võ Thị Thu Dung Nữ 10 10 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
121 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 61 02.0105 Nguyễn Thị Duyên Nữ 24 02 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
122 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 62 02.0115 Huỳnh Thị Đào Nữ 15 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
123 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 63 02.0147 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20 04 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
124 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 63 02.0148 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28 06 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học C Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
125 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 66 02.0219 Lê Thị Huệ Nữ 27 07 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
126 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 67 02.0237 Trần Thị Diễm  Hương Nữ 02 03 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
127 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 68 02.0249 Nguyễn Thị Kiều Nữ 11 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
128 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 68 02.0260 Nguyễn Công Khương Nam 10 09 1986 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh Cao đẳng Tin học   X Tiếng Anh
129 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 68 02.0263 Diệp Thị Lài Nữ 30 08 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
130 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 69 02.0265 Lê Thị Lài Nữ 15 08 1983 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
131 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 71 02.0325 Hồ Thị Ly Ly Nữ 30 03 1995 Phước Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
132 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 72 02.0349 Lê Thị Hồng Minh Nữ 18 08 1987 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Giáo dục Tiểu học B Anh THVP     Tiếng Anh
133 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 73 02.0374 Lê Thị Hồng Na Nữ 01 01 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
134 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 74 02.0396 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 01 11 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
135 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 75 02.0415 Lê Thanh Ngọc Nam 18 10 1979 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học C Anh THVP     Tiếng Anh
136 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 76 02.0439 Văn Thị Nguyên Nữ 18 06 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học C Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
137 5 228 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ 77 02.0444 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 26 09 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
138 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 79 02.0488 Lưu Thị Mỹ Phương Nữ 25 11 1992 Quế Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
139 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 79 02.0499 Lê Thị  Phượng Nữ 15 12 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
140 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 80 02.0508 Kiều Thị  Quyên Nữ 21 06 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Tiểu học B Anh A Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
141 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 81 02.0552 Nguyễn Thị Hoài Tâm Nữ 20 09 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học C Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
142 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 82 02.0560 Trương Thị Kiều Tiên Nữ 19 08 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
143 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 82 02.0561 Trương Thị Xuân Tiên Nữ 07 02 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
144 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 83 02.0579 Đoàn Ngọc Tú Nữ 26 04 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B1 Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
145 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 83 02.0581 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 02 07 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
146 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 83 02.0583 Phạm Thị Nữ 26 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
147 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 83 02.0588 Phan Thị Thanh  Tuyền Nữ 10 02 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
148 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 83 02.0593 Huỳnh Thị Tuyết Nữ 16 04 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
149 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 84 02.0600 Huỳnh Thị Lý Tưởng Nữ 29 08 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Giáo dục Tiểu học B Anh Trung cấp Tin học   X Tiếng Anh
150 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 84 02.0619 Lưu Thị Thu Thảo Nữ 20 05 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
151 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 84 02.0620 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 05 10 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
152 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 84 02.0621 Ngô Thị Thu Thảo Nữ 16 06 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
153 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 85 02.0636 Lê Văn Thắng Nam 03 08 1981 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh KTV Sơ cấp     Tiếng Anh
154 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 86 02.0659 Mai Diệu  Thơ Nữ 10 09 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
155 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 87 02.0681 Lê Hồng  Thủy Nữ 22 10 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
156 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 87 02.0687 Võ Thị Thủy Nữ 25 06 1978 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
157 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 88 02.0692 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 11 11 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
158 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 88 02.0699 Đào Thị Ánh Thư Nữ 20 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
159 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 88 02.0712 Phạm Thị  Thương Nữ 03 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học A Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
160 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 89 02.0728 Nguyễn Thị Hiền  Trang Nữ 27 10 1997 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
161 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 90 02.0741  Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 30 05 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
162 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 91 02.0764 Trương Thị Việt Trinh Nữ 19 02 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
163 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 91 02.0775 Hồ Thị Hồng Vân Nữ 11 09 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Đại học Giáo dục Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
164 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 91 02.0779 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 20 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
165 6 190 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ THPT Hà Huy Tâp, Tam Kỳ 92 02.0783 Dương Thị Thúy Vi Nữ 13 06 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 X Tiểu học Trung cấp Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
166 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 94 02.0824 Lê Thị Vân Anh Nữ 15 05 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Nam Phước V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Trung B Tin học ứng dụng X   Miễn thi
167 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 94 02.0827 Trần Thị  Chín Nữ 06 06 1990 Quế Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh N5 Nhật B Tin học Ứng dụng X   Miễn thi
168 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 94 02.0832 Trần Thị Ngọc Giàu Nữ 02 09 1993 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh C Pháp A Tin học ứng dụng X   Miễn thi
169 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 94 02.0840 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 15 04 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Trung B Tin học ứng dụng X   Miễn thi
170 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 95 02.0851 Huỳnh Thị Ly Nữ 05 05 1993 Điện Bàn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Phước V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Hàn B Tin học Ứng dụng X   Miễn thi
171 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 95 02.0854 Nguyễn Thị Tiểu  Mi Nữ 07 12 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Hải V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Nhật THVP X   Miễn thi
172 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 95 02.0863 Hồ Thị Huỳnh Phương Nữ 18 10 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trinh V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Trung B Tin học ứng dụng X   Miễn thi
173 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0869 Nguyễn Thị Tình Nữ 15 09 1988 Hà Tĩnh UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh B Nhật A Tin học Ứng dụng X   Miễn thi
174 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0870 Lê Thị Cẩm  Nữ 10 10 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Châu V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh C Pháp A Tin học Ứng dụng X   Miễn thi
175 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0872 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 26 05 1990 Quế Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Phước V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh C Pháp B Tin học ứng dụng X   Miễn thi
176 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0874 Lương Nhật Thảo Nữ 25 09 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trinh V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Pháp B Tin học ứng dụng X   Miễn thi
177 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0885 Phan Thị Tuyết  Nữ 17 02 1994 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Nam Phước V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh A2 Hàn B Tin học Ứng dụng X   Miễn thi
178 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 96 02.0887 Nguyễn Thị Nhật Yến Nữ 15 10 1986 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 Tiếng Anh Tiểu học Đại học Sư phạm Tiếng Anh C Pháp Tin học cơ bản X   Miễn thi
179 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 97 02.0903 Phan Phạm Kiều Hào Nữ 15 09 1994 Điện Bàn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Hòa V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Trung cấp Sư phạm Âm nhạc B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
180 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 97 02.0907 Nguyễn Thị Đăng  Hiếu Nữ 20 09 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Nhạc-Đoàn Đội B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
181 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 98 02.0922 Đỗ Hồng Lân Nam 20 01 1992 Triệu Phong, Quảng Trị UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Hòa V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
182 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 99 02.0935 Vũ Đức Ngộ Nam 12 04 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Hòa V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Trung cấp Sư phạm Âm nhạc B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
183 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 100 02.0949 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 24 11 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Hòa V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Trung cấp Sư pham Âm nhạc B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
184 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 100 02.0950 Nguyễn Thị Nữ 12 10 1994 Núi Thành, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc A Anh Tin học cơ bản     Tiếng Anh
185 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 100 02.0957 Đỗ thị Thủy Nữ 17 12 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Đại học Sư phạm Âm nhạc B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
186 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 100 02.0959 Trần Thị Thu Trang Nữ 01 06 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc A2 Hàn B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
187 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 100 02.0964 Thái Quốc  Vinh Nam 20 07 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Hòa V.07.03.09 Âm nhạc Tiểu học Đại học Sư phạm Âm nhạc B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
188 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 101 02.0974 Phan Thị Kim Dung Nữ 18 01 1993 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
189 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 101 02.0978 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 14 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Nghĩa V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Trung cấp Sư phạm Mỹ thuật C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
190 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 102 02.0986 Lê Thị Lệ Nữ 08 11 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Nghĩa V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật B Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
191 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 103 02.1002 Lê Thị Thu Thảo Nữ 10 06 1993 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Nghĩa V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Đại học Sư phạm Mỹ thuật B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
192 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 103 02.1007 Đoàn Thị Hương  Trà Nữ 05 11 1987 Hòa Vang, Đà Nẵng UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Nghĩa V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Đại học Sư phạm Mỹ thuật B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
193 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 103 02.1011 Nguyễn Đình Gia Văn Nam 26 12 1996 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
194 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 103 02.1014 Hồ Hoàng Nam 18 12 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thành V.07.03.09 Mỹ thuật Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật C Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
195 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 104 02.1021 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 24 08 1986 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Sơn V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học B Anh B Tin học Văn phòng   X Tiếng Anh
196 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 104 02.1031 Nguyễn Thị Kim Minh Nữ 30 01 1987 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Sơn V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học B Anh ĐH Tin học   X Tiếng Anh
197 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 105 02.1038 Trần Thị Kim Phượng Nữ 13 04 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Vinh V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học C Anh Cử nhân   X Tiếng Anh
198 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 105 02.1042 Võ Thị Tình Nữ 11 03 1987 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Sơn V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học C Anh CĐ CNTT   X Tiếng Anh
199 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 105 02.1045 Lê Thị Phương Thảo Nữ 05 01 1985 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Vinh V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học B Anh CĐ Tin học   X Tiếng Anh
200 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 105 02.1046 Trần Lê Phương Thảo Nữ 15 12 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Duy Vinh V.07.03.09 Tin học Tiểu học Đại học Sư phạm Tin học B Anh Cử nhân   X Tiếng Anh
201 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 106 02.1056 Trần Lê Ân Nam 15 06 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
202 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 106 02.1063 Lê Văn  Nữ 05 09 1990 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
203 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 106 02.1064 Mai Mạnh Cường Nam 03 03 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất C Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
204 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 107 02.1075 Đỗ Văn  Hải Nam 17 06 1984 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
205 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1095 Dương Quang Khải Nam 01 02 1990 Điện Bàn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh A Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
206 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1099 Nguyễn Thị Mỹ Lập Nữ 10 02 1987 Hội An, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất A Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
207 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1100 Nguyễn Văn  Nam 27 10 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
208 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1103 Nguyễn Văn  Linh Nam 30 01 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
209 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1107 Cao Thị Mận Nữ 06 12 1983 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Sư phạm Thể dục-Sinh C Anh B Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
210 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1112 Lê Văn Diệu Nga Nam 25 04 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
211 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 108 02.1114 Trương Đức Ngọc Nam 10 02 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục thể chất B Anh THVP     Tiếng Anh
212 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 109 02.1134 Trương Ngọc Sỹ Nam 01 01 1990 Quế Sơn, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất C Anh A Tin học Văn phòng     Tiếng Anh
213 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1136 Trương Huỳnh Nhật Tâm Nữ 24 10 1988 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục thể chất B Anh A Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
214 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1137 Nguyễn Duy  Tân Nam 12 08 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất C Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
215 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1140 Nguyễn Quang Tiến Nam 14 07 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Cao đẳng Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
216 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1142 Nguyễn Thị Tình Nữ 20 10 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục thể chất B Anh Ứng dụng CNTT CB     Tiếng Anh
217 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1143 Lê Trọng  Tĩnh Nam 19 11 1989 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục thể chất B Anh B Tin học văn phòng     Tiếng Anh
218 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 110 02.1148 Trần Văn Thành Nam 12 01 1993 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
219 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 111 02.1156 Võ Ngọc Thức Nam 07 07 1994 Thăng Bình, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh
220 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 111 02.1167 Nguyễn Trường Việt Nam 06 05 1991 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Thu V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
221 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 111 02.1168 Trần Văn  Việt Nam 10 07 1992 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 2 Nam Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
222 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 111 02.1170 Nguyễn Thanh Nam 10 03 1995 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Duy Trung V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học Ứng dụng     Tiếng Anh
223 7 02 Trần Đại Nghĩa, TP Tam Kỳ THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ 111 02.1171 Nguyễn Hoàng  Vương Nam 03 06 1994 Duy Xuyên, Quảng Nam UBND huyện Duy Xuyên Giáo viên Tiểu học TH Số 1 Duy Phước V.07.03.09 Thể dục Tiểu học Đại học Giáo dục Thể chất B Anh B Tin học ứng dụng     Tiếng Anh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

123Qoffice

TV TU LIEU

edunet-el

myworld

tgt

 

Thăm dò ý kiến

Xin quý phụ huynh cho ý kiến về thời gian học ở trường của HS tiểu học
 

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào tạo Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ :Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại liện hệ : 0510.3877277 - Fax : 0510.3775111 - Email :pgdduyxuyen.quangnam@moet.edu.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)